Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Actievoorwaarden

Reglement:

Win één van vier "wintersportvakanties met een totale waarde van EUR 1.000,- per vakantie.

Artikel 1 : Organisator

De firma Johnson & Johnson Consumer B.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Amersfoort, Computerweg 14, 3821 AB Amersfoort, organiseert een actie genaamd Win één van vier "wintersportvakanties” met een totale waarde van EUR 1.000,- per vakantie. die zal plaatsvinden van week 44 tot en met week 52 in 2016. De actie vindt uitsluitend plaats in Nederland ter ondersteuning en promotie van het merk LISTERINE®.

Artikel 2 : Deelname

Deze actie is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die in Nederland woonachtig is en minstens 18 jaar oud is, met uitzondering van het personeel van Johnson & Johnson Consumer B.V., van de vennootschappen die op enige wijze bij de ontwikkeling en/of de uitwerking van deze actie betrokken zijn en de leden van hun familie. Deelname is kosteloos.
Per deelnemer én woonadres is het aantal te winnen prijzen beperkt tot slechts één prijs. Behoudens in geval van opzettelijke inbreuken zoals hierna aangegeven, zal enkel de deelname die het eerst wordt geregistreerd van eenzelfde deelnemer én woonadres, met uitsluiting van alle daaropvolgende deelnames van diezelfde deelnemer én woonadres, worden in aanmerking genomen.

Deelname is enkel mogelijk door het kopen van een LISTERINE® Advanced White 500ml fles met actie neckhanger. Op deze neckhanger is een krasmechanisme geplaatst. Bij het krassen van een wintersportvakantie dient de actie neckhanger in combinatie met de aankoopbon naar Johnson & Johnson Consumer B.V. verzonden te worden.

Deelname is persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding spelen onder verschillende pseudoniemen of voor rekening van andere deelnemers, of door middel van verschillende e-mailadressen of verschillende identiteiten. Bij het vaststellen van dergelijke opzettelijke inbreuken, worden alle deelnemingsformulieren geweigerd en beschouwd als ongeldig. Johnson & Johnson Consumer B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde een persoon van deelname uit te sluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan deze wedstrijd.

De deelname of enige andere manipulatie door middel van een programma of dergelijke, anders dan het programma op de actiewebsite, evenals het aanpassen/bewerken van deze laatste, is verboden en zal tot uitsluiting leiden, en desgevallend tot gerechtelijke vervolging wegens overtreding van de auteursrechten. Elke beslissing van Johnson & Johnson Consumer B.V. in het kader van deze actie is definitief en zonder verhaal.

Artikel 3 : Wedstrijdverloop

Om geldig deel te nemen en kans te maken op één van de prijzen, moet de deelnemer volgende stappen doorlopen:
Spelers moeten vooraf een 500ml fles LISTERINE® Advanced White met actie-neckhanger kopen in de winkel. Op deze neckhanger bevinden zich drie krasvakjes. Door het openkrassen van de drie vakjes wordt duidelijk of er een prijs gewonnen is.

  • 1. Koop de LISTERINE® Advanced White 500 ml actiefles met neckhanger.
  • 2. De deelnemer moet drie vakjes openkrassen.
  • 3. Bij het openkrassen van drie gelijke vakjes is er een wintersport t.w.v. EUR 1.000,- euro gewonnen.
  • 4. De winnaar ontvangt een giftcard van D-reizen waarmee hij/zij in een van de D-reizen winkels zelf een vakantie kan uitzoeken.

De winnaar weet direct na het spelen van het spel of hij/zij gewonnen heeft.

Artikel 4 : De te winnen prijzen:

Vier waardebonnen t.w.v. EUR 1.000,- per stuk, enkel te besteden bij D-Reizen vakantiewinkels (niet online).
Eventuele voorwaarden van de met waardebonnen te aan te schaffen reizen van D-reizen kunnen van toepassing zijn (zoals dat de reis in- of exclusief materiaalhuur en skipas is).

De totale economische waarde van het bovenstaande prijzenpakket bedraagt EUR 4.000,-.

De prijzen worden toegewezen na afloop van de spelperiode, voor week 2 van 2017. Bij verlies wordt de prijs niet vervangen.

De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het goed afleveren van de neckhanger en kassabon bij Johnson & Johnson Consumer B.V., Als de neckhanger en kassabon niet zijn aangekomen wordt er niet overgegaan tot uitkering van de prijs.
De prijzen kunnen niet worden overgedragen aan derden noch worden omgeruild ongeacht de reden. Uitbetaling in geld is niet mogelijk.

Johnson & Johnson Consumer B.V. heeft het recht om, alvorens de prijs te overhandigen, de deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen. Zij behoudt zich het recht voor een alternatieve winnaar te kiezen, indien een origineel verkozen winnaar zijn/haar identiteit en/of leeftijd niet kan bewijzen binnen de 7 dagen na op de hoogte te zijn gebracht door Johnson & Johnson Consumer B.V.. Johnson & Johnson Consumer B.V. behoudt zich ook het recht voor een alternatieve winnaar te kiezen indien de oorspronkelijke winnaar niet kan worden gecontacteerd binnen de 7 dagen nadat deze als winnaar werd aangeduid.

Artikel 5 : Verantwoordelijkheid

Johnson & Johnson Consumer B.V. kan te allen tijde deze deelnamevoorwaarden wijzigen. Wij raden daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen en steeds nauwkeurig te lezen.

Johnson & Johnson Consumer B.V. wijst iedere verantwoordelijkheid af voor iedere vergissing in hoofde van de deelnemer in dit verband en met name wat de identiteit van de deelnemer betreft.

Johnson & Johnson Consumer B.V. is niet verantwoordelijk voor enig verlies, schade (waaronder ook begrepen letsel) opgelopen als gevolg van deelname aan de wedstrijd en/of de aanvaarding of het gebruiken van de prijs (of enig deel hiervan), met uitzondering van haar aansprakelijkheid die zij wettelijk niet kan uitsluiten.

Johnson & Johnson Consumer B.V. behoudt zich het recht om op elk moment de wedstrijd of de actieperiode te wijzigen, op te schorten of te beëindigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan ingevolge overmacht of enig ander feit dat zich voordoet buiten de wil van Johnson & Johnson Consumer B.V., zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de deelnemers.

Johnson & Johnson Consumer B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.

De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies en/of laattijdige levering van de prijzen, die al dan niet te wijten zouden zijn aan de post. In geval van verlies nadat de organisator de prijs uit handen heeft gegeven voor levering, wordt de prijs geacht te zijn geleverd en zal geen enkele andere prijs aan de winnaar worden geleverd.

Johnson & Johnson Consumer B.V. verzorgt met de grootst mogelijke aandacht de organisatie en opvolging van de actie. Desondanks is het mogelijk dat informatie onvolledig of fout is. Eventuele onnauwkeurigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare fouten in actiecommunicatie dat Johnson & Johnson Consumer B.V. publiek maakt, kunnen niet tegen Johnson & Johnson Consumer B.V. gebruikt worden of een verplichting scheppen voor Johnson & Johnson Consumer B.V..

Artikel 6 : Bescherming persoonlijke levenssfeer en privacy

Johnson & Johnson Consumer B.V. zal de persoonsgegevens die bij de registratie voor de wedstrijd worden overgemaakt, behandelen conform de geldende toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens en privacy. De deelnemer erkent evenwel dat de verzending van persoonlijke gegevens via het internet, of op een andere wijze, nooit zonder risico is. Zie ook het privacy beleid op deze website.

Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer de uitdrukkelijke toestemming zijn persoonsgegevens op te slaan en te verwerken in de bestanden van Johnson & Johnson Amersfoort, Computerweg 14, 3821 AB Amersfoort. Deze persoonsgegevens zullen dienen om de wedstrijd te beheren en de deelnemers te identificeren. Persoonsgegevens van de prijswinnaars worden alleen gebruikt om de gewonnen prijs te versturen c.q. coördineren.

Artikel 7 : Communicatie

Iedere informatie of klacht met betrekking tot deze wedstrijd en het raadplegen van onderhavig reglement dient uiterlijk binnen de 7 werkdagen na afloop van de wedstrijd per e-mail te worden gemeld aan Johnson & Johnson Consumer B.V. via consumer-nl@its.jnj.com. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet behandeld worden. Voor klachten over producten van Johnson & Johnson Consumer B.V. of het gebruiken ervan mag u te allen tijde contact opnemen met onze consumentenservice via bovenstaand e-mailadres. Om uw klacht op een juiste en snelle wijze te kunnen behandelen, dient u ons van de volgende gegevens te voorzien:

  • uw naam, e-mailadres, adres en telefoongegevens;
  • een heldere omschrijving en motivering van uw klacht; en
  • de periode waarop uw klacht betrekking heeft.

De ontvangst van de klacht wordt binnen twee weken na ontvangst schriftelijk bevestigd. Zodra wij over de hierboven genoemde gegevens beschikken zullen wij uw klacht in behandeling nemen en u op de hoogte houden over de voortgang van de afwikkeling.

Artikel 8 : Aanvaarding reglement

Deelname aan deze wedstrijd houdt aanvaarding in van het wedstrijdreglement. Het reglement is te raadplegen via promoties.listerine.nl.

Artikel 9 : Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden en de wedstrijd zijn onderhevig aan Nederlands recht.